Author: Sketches and Studies

Day 321 (11/10/2018)

Day 321 (11/10/2018)

Day 320 (10/10/2018)

Day 320 (10/10/2018)

shevelevandrew:Sketch 2018  Mischtechnik

shevelevandrew:

Sketch 2018 

Mischtechnik

shevelevandrew:

shevelevandrew:

2 – tranquil

Day 319 (09/10/2018)

Day 319 (09/10/2018)

Day 318 (08/10/2018)

Day 318 (08/10/2018)

Day 317 (07/10/2018)

Day 317 (07/10/2018)

Day 316 (06/09/2018)

Day 316 (06/09/2018)

Day 315 (05/09/2018)

Day 315 (05/09/2018)

Day 314 (04/09/2018)

Day 314 (04/09/2018)